فهرست بستن

منشور اخلاقی موسسه نجوم آسمان شب کویر

منشور اخلاقی موسسه نجوم آسمان شب کویر

ما اعضای موسسه نجوم آسمان شب کویر در محضر پیشگاه الهی و وجدان بیدار خود متعهد می شویم:

  • ما به عنوان نیرو های داوطلب، آگاهانه و براساس خواست و تمایل شخصی در راستای آرمان های عالیه خود، تخصص و نیروی خود را در اختیار موسسه و اعضاء آن قرار داده و در ازای این همکاری خواستار هیچ گونه پاداش و یا حق الزحمه مادی و معنوی نمی باشیم.
  • تلاش می­نماییم اصول اخلاقی و صفات معنوی را در فعالیت خود حاکم نموده و رعایت ادب، بردباری، عدالت، انصاف و احترام متقابل را سر لوحه کار خود قرار دهیم.
  • ما برای حفاظت از آسمان تاریک شب، این طبیعت فراموش شده تلاش و با آلودگی نوری مبارزه کنیم.
  • شفافیت، پاسخگویی و صداقت را در کارها مدنظر داشته و فعالیت ها را به صورت مشارکتی و داوطلبانه انجام دهیم.
  • برای ارتقاء سطح علم و ترویج علم نجوم در جامعه بکوشیم.
  • متعهد به همکاری، وحدت و مسئولیت پذیر در انجام امور محوله باشیم.
  • ما اعضاء موسسه متعهد می­شویم، از انجام هرگونه کار سیاسی بپرهیزیم.
  • از هر نوع تضاد منافع حرفه ای، شخصی یا رقابت جویانه با موسسه نجوم آسمان شب کویر پرهیز کنیم.
  • همواره به ارتقاء سطح دانش و مهارت خود، اعضاء موسسه و علاقمندان تاکید و از تمامی فرصت ها برای یادگیری و یاد دادن استفاده کنیم.
  • از مشارکت و تعامل موسسه برای انجام برنامه ها با سازمانهای مردم نهاد و سازمان های دولتی حمایت کنیم.