فهرست بستن

دسته: فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

حضور پر رنگ موسسه در گردهمایی بزرگ فعالان مشارکت‌های اجتماعی استان یزد

گردهمایی بزرگ فعالان مشارکت‌های اجتماعی استان یزد با عنوان طرح سحر؛ سازمان های مردم نهاد، حرکت، ره یافت اجتماعی با حضور معاون مشارکت های اجتماعی…