رد کردن لینک ها

رصدخانه های ایران

مقاله ای در مورد رصد خانه های ایران در باره امکانات نجومی موجود در کشور، 

رای دیدن مقاله ” رصدخانه های ایران” کلیک نمایید

منبع : مرکز علوم و ستاره شناسی تهران