رد کردن لینک ها

پهنه ی آسِمون و پاگُنده ها

آخرین کارگاه ماهدونه و به همراه رصد شهابهای آسمانی برگزار شد.ماهدونه و موسسه نجوم آسمان شب کویر برنامه رصد آسمون پرستاره در کنار جمع خانواده و با پخت و پز توسط بچه ها، را برگزار کردند.

گزارش تصویری رصد