رد کردن لینک ها

نتایج انتخابات هیات مدیره و بازرسین جدید

انتخابات هیات مدیره و بازرسین موسسه برای دو سال آینده، طی مجمع عمومی برگزار شد.طی انتخابات هیات مدیره و بازرسین، افراد زیر انتخاب شدند.

1- احمد سراستاد 22 رای

2- محمد دهقانی زاده 21 رای

3- فاطمه دهقانی زاده 20 رای

4- علی رحیمیان 17 رای

5- مهدی پارساییان15 رای

6- محمد مهدی شیرانیان 8 رای

7 – محسن شاهدی 5 رای

بازرسین

1- مریم حیاتی 14 رای

2- خدیجه خانعلی 11 رای